Internacjonalizacja jest jednym z fundamentów strategii Politechniki Łódzkiej w zakresie badań, edukacji, jak również innych działań realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Potwierdzeniem dbałości o wizerunek uczelni na arenie międzynarodowej stało się powstanie w 2017 roku jednostki ogólnouczelnianej, jaką jest Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej. głównym zadaniem CWM jest dynamiczne wdrażanie strategii internacjonalizacji uczelni i silne zaznaczenie tożsamości Politechniki Łódzkiej, jako innowacyjnego ośrodka akademickiego na Europejskiej Mapie Szkolnictwa Wyższego.

Do innych zadań CWM należą między innymi:

  • promocja polskiego szkolnictwa wyższego i Politechniki Łódzkiej w Europie i na świecie;
  • wzmacnianie międzynarodowego prestiżu Politechniki Łódzkiej;
  • organizacja kształcenia w językach obcych opartego na innowacyjnych i uznanych w środowisku międzynarodowym modelach;
  • wspomaganie umiędzynarodowienia Politechniki Łódzkiej we wszystkich obszarach działalności Uczelni, w tym w szczególności wspieranie międzynarodowej mobilności studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  • intensyfikacja tworzenia międzynarodowej społeczności akademickiej w PŁ,
  • wsparcie dla organizacji międzynarodowych przedsięwzięć i projektów realizowanych w Politechnice Łódzkiej,
  • wzmacnianie udziału Politechniki Łódzkiej w międzynarodowych sieciach i stowarzyszeniach o charakterze dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,
  • wsparcie udziału Politechniki Łódzkiej w rankingach i akredytacjach międzynarodowych.

 

CWM PŁ skupia w sobie trzy mniejsze centra, zajmujące się kompleksową obsługą studentów oraz administracji akademickiej w zakresie współpracy międzynarodowej. Są nimi: Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE), Centrum Obsługi Współpracy Międzynarodowej (COWM) oraz Centrum Współpracy Polska-Wschód (CWPW).