Planujesz wyjazd w ramach programu Erasmus+, ale czujesz się zagubiony z tymi wszystkimi pojęciami i określeniami? Nie ma sprawy - przychodzimy Ci z pomocą :)

Poniżej możesz znaleźć wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z wyjazdami na wymianę, zarówno na studia, jak i praktyki.

 

 


Organ zarządzający m.in. programem Erasmus+, w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Ankieta dotycząca pobytu za granicą, wysyłana na studencki adres mailowy. Jej wypełnienie jest jednym z wymogów dotyczących zakończenia mobilności, a tym samym wypłaty pozostałych 20% stypendium. Ankieta zawiera pytania dotyczące satysfakcji studenta z wyjazdu i problemów, jakie napotkał podczas procesu rekrutacji i wyjazdu. Ankietę wypełnia się zarówno po powrocie ze studiów jak i z praktyk Erasmus+.

Dokument zapewniany przez uczelnię przyjmującą studenta w ramach studiów Erasmus+. Określa on dokładne daty pobytu studenta na uczelni zagranicznej.

Czyli dosłownie jeden cykl studiów np. studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie czy doktoranckie.

CV wygenerowane przez stronę Komisji Europejskiej w formacie Europass, który dzięki szczegółowym pytaniom dotyczącym umiejętności, wiedzy i doświadczenia studenta, tworzy profil zawierający dokładne dane. Takie CV wymagane jest przy rekrutacji na praktyki Erasmus+. CV w formie Europass można wysyłać do firm szukając praktyk, staży czy pracy, ale może być też ono bazą to stworzenia CV na nasze prywatne potrzeby.

Czyli grant lub stypendium, które otrzymuje student na okres swojej mobilności. W przypadku gdy student wyjeżdża na studia na jeden semestr bądź na praktyki, grant wypłacany jest w dwóch ratach: 80% na początku wyjazdu oraz 20% po powrocie studenta do Polski i rozliczeniu się z dokumentów. Natomiast jeśli student wyjeżdża na studia zagraniczne na cały rok studiów, na początku każdego semestru wypłacane jest po 40% stypendium, a po powrocie studenta do Polski i rozliczeniu się dokumentów, pozostałe 20%. Warto o tym pamiętać planując swoje wydatki związane z wyjazdem. Pieniądze wpłacane są na konto podane podczas rekrutacji dopiero po podpisaniu umowy wyjazdowej. Należy pamiętać, że dofinansowanie nie pokrywa wszystkich kosztów, jakie ponosi student podczas wyjazdu, ale służy jedynie pokryciu różnic finansowych pomiędzy kosztami życia w Polsce, a kosztami życia za granicą.

Projekt zagraniczny, polegający na pracy w małych, międzynarodowych grupach i realizowaniu projektu na uczelni zagranicznej przez cały semestr. Na EPS można wyjechać w ramach studiów Erasmus+ i rekrutować się tak samo, jak na studia Erasmus+. Więcej informacji dotyczących EPS dostępnych jest tutaj.

Niebieska karta ubezpieczenia zdrowotnego, która uprawnia do korzystania z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej na terenie krajów należących UE oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). O kartę należy aplikować online, bądź w odpowiednim oddziale NFZ (w Łodzi znajduje się on przy ul. Targowej 35). Więcej informacji nt. uzyskania karty EKUZ można znaleźć na stronie łódzkiego oddziału NFZ. Student ma obowiązek przedstawić skan karty EKUZ w biurze SMS (bądź przesłać go mailowo) przed rozpoczęciem mobilności.

Czas, jaki możemy spędzić za granicą na danym cyklu studiów. 12 miesięcy w przypadku studiów inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich oraz 24 miesiące w przypadku jednolitych studiów magisterskich. W praktyce oznacza to, że mamy 12(24) miesięcy do wykorzystania na wyjazdy w ramach Erasmusa+, czyli możemy jechać np. na 10 miesięcy na studia na jednym cyklu studiów, a później na 2 miesiące na praktyki albo np. 3 razy wyjechać na praktyki wakacyjne po 3 miesiące każde (w tym przypadku wykorzystamy 9 miesięcy kapitału wyjazdowego).

Konto w EUR, na które wypłacane będzie stypendium Erasmus+. Każdy student wyjeżdżający na studia i praktyki Erasmus+ powinien mieć takie konto, tak, aby uniknąć przewalutowań wynikających z połączeń między bankiem PŁ a bankami studentów.

Każdy wydział PŁ (a często nawet każdy kierunek studiów) ma przypisanego konkretnego wykładowcę, który pełni funkcję Koordynatora Programów Studiów, czyli osobę, która pomaga studentom w odpowiednim dobraniu przedmiotów realizowanych za granicą oraz odpowiada na ich ewentualne pytania dotyczące konkretnych umów wyjazdowych. Tutaj można znaleźć listę wszystkich Koordynatorów Programów Studiów PŁ.

Każdy wydział PŁ (a często nawet każdy kierunek studiów) ma przypisanego konkretnego wykładowcę, który pełni funkcję Koordynatora wymiany praktyk, czyli osobę, która pomaga studentom w odpowiednim dobraniu stażów realizowanych za granicą oraz odpowiada na ich ewentualne pytania dotyczące uznawalności praktyk i ich zgodności z kierunkiem studiów. Tutaj można znaleźć listę wszystkich Koordynatorów Wydziałowych Praktyk PŁ.

Kraje z całego świata, z którymi PŁ podjęła współpracę i do których można wyjechać na studia na jeden semestr lub rok akademicki.

Kraje, do których możemy wyjechać na studia i praktyki Erasmus+ w ramach programu, czyli 27 krajów UE i 6 krajów spoza UE: Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Turcja.

Dokument, który wypełniamy w porozumieniu z naszą uczelnią i uczelnią przyjmującą, zawierający przedmioty, jakie będziemy zaliczać za granicą bądź z firmą przyjmującą nas na praktyki, zawierający szczegółowe obowiązki, jakie będziemy wykonywać w przyszłej pracy. Learning Agreement for Studies (LAS) to dokument dotyczący wyjazdów Erasmus+ na studia, a Learning Agreement for Traineeships (LAT) to dokument dotyczący wyjazdów Erasmus+ na praktyki.

List zawierający motywację studenta dotyczącą wyjazdu na praktyki. W liście motywacyjnym warto odpowiedzieć na pytania: dlaczego dana firma jest odpowiednia do realizacji praktyk, w jaki sposób staż przysłuży się studentowi do rozwoju, czego student może się nauczyć w firmie, dlaczego oferta firmy jest dla niego interesująca. List motywacyjny jest jednym z wymagań dotyczących rekrutacji na praktyki Erasmus+.

Mobility.p.lodz.pl - system rekrutacji, strona internetowa zawierająca szczegółowe informacje o kwalifikacji studentów PŁ na studia Erasmus+. Podczas rekrutacji, student rejestruje się na stronie, a następnie czeka na wyniki, które również będą tam opublikowane. W późniejszym czasie, na stronie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu studenta na studia Erasmus+: uczelnia przyjmująca, planowany okres pobytu itp.

Agencja, której celem jest umiędzynarodowienie systemu edukacji w Polsce oraz promocję kultury polskiej za granicą. W ramach NAWA realizowane są różne programy, w tym programy wymian studenckich. Więcej na temat obecnie realizowanych programów wymiany można przeczytać TUTAJ.

Ocena wystawiana przez Opiekuna umowy, która stanowi składową systemu punktowego obowiązującego podczas rekrutacji na studia Erasmus+. Opiekun umowy na podstawie rozmowy ze studentem ocenia jego motywację i dobór umowy pod względem kierunku studiów i kierunku, w jakim student chce się rozwijać. Na ocenę subiektywną ma również wpływ działalność na rzecz uczelni czy działalność w organizacjach studenckich, dlatego na rozmowę z Opiekunem umowy warto przygotować wszelkiego rodzaju zaświadczenia czy dyplomy, jeśli student takie posiada. Rozmowy z Opiekunami umów warto zaplanować odpowiednio wcześniej, tak, aby wszystkie mogły się odbyć w terminach poprzedzających deadline’y, a student miał możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów w ocenie subiektywnej. W przypadku gdy jako Opiekun umowy wpisane jest “Student Mobility Division”, student kontaktuje się w odpowiednim terminie z Sekcją Mobilności Studenckiej (erasmus@info.p.lodz.pl) w sprawie oceny subiektywnej, tylko w przypadku, gdy ma dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ (dyplomy, zaświadczenia, wolontariat, jest członkiem organizacji studenckiej działającej przy PŁ itp.).

Online Linguistic Support (OLS) - portal internetowy służący do oceny umiejętności językowych studentów wyjeżdżających na studia i praktyki Erasmus+ oraz oferujący im darmowe kursy językowe na czas trwania mobilności. Przed okresem mobilności student musi wypełnić test językowy na platformie, aby poznać swój poziom języka, w którym będzie odbywał mobilność, a pod koniec mobilności wypełnić podobny test ponownie. Celem testów jest sprawdzenie, czy student polepszył swoje umiejętności językowe podczas mobilności zagranicznej. Uwaga! Wynik testu nie świadczy o tym, że student nie jest zakwalifikowany na wyjazd. Podobnie, jeśli poziom języka pod koniec mobilności nie jest wyższy, nie ma to znaczenia :) Test jest dla informacji studentów, aczkolwiek dwukrotne wypełnienie go jest obowiązkowe. Dodatkowo, platforma OLS oferuje kursy językowe online na czas trwania pobytu za granicą. Podczas wypełniania testu wystarczy zaznaczyć “tak, chcę uczestniczyć w kursie online”, a student otrzyma dostęp do materiałów. Uczestnictwo w kursach jest dobrowolne.

Czyli praktyki Erasmus+, na które rekrutujemy się przed obroną pracy dyplomowej, ale wyjeżdżamy na nie po obronie. Muszą się one zakończyć do 12 miesięcy po zakończeniu studiów (od daty obrony).

Odyseusz.msz.gov.pl - serwis prowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dzięki rejestracji pobytu zagranicą na stronie internetowej, MSZ jest w stanie dotrzeć do osób znajdujących się obecnie poza Polską, ale na stałe mieszkających w RP, w razie sytuacji nadzwyczajnych za granicą.

Lub inaczej Sekcja Mobilności Studenckiej (SMS), sekcja PŁ zajmująca się studentami przyjeżdżającymi na PŁ z zagranicy oraz studentami wyjeżdżającymi z PŁ zagranicę. To w SMS podpiszesz Learning Agreement i umowę przed wyjazdem na Erasmusa, a osoby tam pracujące pomogą Ci w formalnościach związanych z wyjazdem. Tutaj znajdziesz kontakt do biura.

System obowiązujący podczas wyjazdów na studia Erasmus+ na PŁ. Student maksymalnie może zdobyć 26 pkt. Im więcej punktów zdobędzie student, tym większe prawdopodobieństwo, że dostanie się na uczelnię, na której mu najbardziej zależy.
Na system punktowy rekrutacji na studia Erasmus+ składa się następująca formuła: a*2+b+c, gdzie:
  • a to średnia ważona ze wszystkich ocen z przedmiotów z dwóch ostatnich semestrów poprzedzających rekrutację,
  • b to certyfikat językowy na min. B1 lub egzamin przeprowadzany przez CJ PŁ,
  • c to ocena subiektywna, w którą wliczają się dodatkowe aktywności i osiągnięcia studenta na PŁ (np. działalność w organizacjach studenckich).

Dokument, który otrzymuje student kończący studia Erasmus+ na uczelni zagranicznej od zagranicznego Biura Wymian Międzynarodowych. Dokument zawiera spis wszystkich przedmiotów, na jakie uczęszczał student podczas okresu mobilności, wraz z liczbą odpowiadających im punktów ECTS oraz uzyskanymi ocenami. Ten dokument jest jedną z podstaw do rozliczenia się z wyjazdu na studia Erasmus+ na uczelni wysyłającej.

Inaczej Opiekun umowy. Osoba wyszczególniona na stronie uczelni partnerskich PŁ w ramach studiów Erasmus+ jako “TUL Coordinator”. Jest to osoba, która opowie Ci więcej nt. przedmiotów na danej uczelni zagranicznej i warunkach tam panujących. Od tej osoby otrzymasz również ocenę subiektywną (studenci spoza IFE).

Dodatkowe ubezpieczenia konieczne do wyjazdu na studia i praktyki Erasmus+. Student, który ma zamiar rozpocząć swoją mobilność, ma obowiązek przedstawić dokumenty dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Najpopularniejsze ubezpieczenia tego typu wśród studentów to Euro26 i ISIC, ale oczywiście można być ubezpieczonym w innej firmie. Ważne jest, by ubezpieczyć się odpowiednio wcześniej, tak, aby móc przedstawić komplet dokumentów dotyczących ubezpieczenia przed wyjazdem.

Uczelnie, z którymi współpracuje PŁ w ramach studiów Erasmus+. W praktyce, PŁ przyjmuje studentów zagranicznych z tych uczelni, a studenci PŁ mają szansę wyjechać do tych uczelni na studia Erasmus+. Pełną listę uczelni partnerskich można znaleźć tutaj.

Podczas rekrutacji na studia i praktyki Erasmus+, wymagane jest zaświadczenie o znajomości języka, w którym odbywać się będą zajęcia studenta/praktyki. Takie zaświadczenie powinno określać minimum poziom B1 z danego języka. Są trzy opcje uzyskania zaświadczenia:
  1. przedstawienie zewnętrznego zaświadczenia o znajomości języka (np. oficjalnego certyfikatu językowego),
  2. egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ. Nie chodzi tutaj jednak o egzamin semestralny tylko egzamin końcowy z języka.
  3. zapisanie się na “egzamin Erasmus+” w Centrum Językowym PŁ z odpowiednim wyprzedzeniem (daty podawane są na stronie CJ).

Należy pamiętać, żeby odpowiednio wcześniej przygotować tego typu zaświadczenia lub zaplanować egzamin, tak, aby podczas rekrutacji na wyjazd, nie zabrakło na to czasu.

 

Lorem ipsum Lorem ipsum
Polish